Professionals & aansprakelijkheid

Professionals & aansprakelijkheid
Een belangrijk deel van het aansprakelijkheidsrecht betreft...
Home 5 Expertise 5 Professionals & aansprakelijkheid

Professionals & aansprakelijkheid

Accountants, advocaten, bestuurders, curatoren, fiscalisten, notarissen; professionals komen steeds meer onder druk te staan. Het lijkt wel of ieder tegenvallend resultaat zich bijna onmiddellijk in een claim of een tuchtklacht vertaalt.

Regels binnen beroepsgroepen en wettelijke voorschriften intensiveren – in een steeds hoger tempo. De verantwoordelijkheid van de professional wordt verder opgerekt. Hij is niet alleen opdrachtnemer. In toenemende mate waakt hij over maatschappelijke belangen, bijvoorbeeld als poortwachter (zoals bij de Wwft).
Belangen van derden, waaronder ook de wederpartij van zijn cliënt, leggen bij de beoordeling van het optreden steeds meer gewicht in de schaal.

Wij brengen de kennis en ervaring in die professionals, organisaties en verzekeraars nodig hebben om in dit krachtenveld overeind te blijven. Met onze grondige kennis van het aansprakelijkheids-, contracten-, insolventie-, tucht- en verzekeringsrecht stellen wij solide contracten en voorwaarden op. Scherpe contracten en een nauwkeurig daarop aansluitende verzekeringsdekking worden steeds noodzakelijker.

Wij zijn er voor professionals bij claims en klachten. Onze aanpak van geschillen is grondig en doortastend, met gevoel voor de verhoudingen tussen de betrokken partijen en met oog voor publicitaire risico’s.

Ons team beschikt over een bijzondere combinatie van expertise in het insolventie- en aansprakelijkheidsrecht. Deze zetten wij in voor curatoren en bewindvoerders en voor bestuurders en toezichthouders bij faillissementen en surseances.

Recent hebben wij onder meer:

  • advocaten bijgestaan bij dekenonderzoeken en in tuchtzaken, onder andere over het gebruik van hun derdenrekening en hun rol als advocaat-onderzoeker;
  • met succes claims op advocaten in rechte weerlegd;
  • met succes verweer gevoerd tegen een claim in rechte tegen een curator q.q. en pro se;
  • met succes een curator bijgestaan bij de Toetsingscommissie Insolad;
  • bestuurders geadviseerd en bijgestaan bij geschillen naar aanleiding van faillissementen;
  • met succes namens bestuurders onderhandeld met curatoren en hun D&O-verzekeraars;
  • met succes een registeraccountant bijgestaan bij zijn beroep in een tuchtzaak bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven;
  • met succes meerdere professionals bijgestaan in zakelijke geschillen in samenwerkingsverbanden en met opdrachtgevers.

Onze contactpersonen voor deze expertise: