Home 5 Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Lauxtermann Hedeman Molkenboer Advocaten BV gesloten overeenkomsten, hoe ook genaamd en van welke aard ook. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  2. Deze algemene voorwaarden gelden ten behoeve van Lauxtermann Hedeman Molkenboer Advocaten BV, haar werknemers en andere personen die zijn betrokken bij de met haar gesloten overeenkomsten, of voor wier handelen of nalaten zij anderszins aansprakelijk zou kunnen zijn.
  3. Alle overeenkomsten worden uitsluitend aanvaard door Lauxtermann Hedeman Molkenboer Advocaten BV. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  4. Lauxtermann Hedeman Molkenboer Advocaten BV werkt op basis van jaarlijks vast te stellen uurtarieven, te vermeerderen met 6% kantoorkosten en BTW. De jaarlijks vastgestelde tarieven gelden voor alle in het desbetreffende jaar verrichte werkzaamheden.
  5. Lauxtermann Hedeman Molkenboer Advocaten BV declareert maandelijks. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Na het verstrijken van deze termijn maakt Lauxtermann Hedeman Molkenboer Advocaten BV aanspraak op de voor handelstransacties geldende wettelijke rente, buitengerechtelijke kosten en proceskosten, met een minimum van € 1.000,–.
  6. De aansprakelijkheid van Lauxtermann Hedeman Molkenboer Advocaten BV, haar werknemers en andere personen die zijn betrokken bij de met haar gesloten overeenkomsten, of voor wier handelen of nalaten zij anderszins aansprakelijk zou kunnen zijn, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Lauxtermann Hedeman Molkenboer Advocaten BV wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat in het desbetreffende geval voor rekening van Lauxtermann Hedeman Molkenboer Advocaten BVkomt.
  7. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor bedoelde aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Lauxtermann Hedeman Molkenboer Advocaten BV in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van € 50.000,–.
  8. Lauxtermann Hedeman Molkenboer Advocaten BV is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en andere voorwaarden van voor de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Lauxtermann Hedeman Molkenboer Advocaten BV voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
  9. Op alle overeenkomsten met Lauxtermann Hedeman Molkenboer Advocaten BV is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met door Lauxtermann Hedeman Molkenboer Advocaten BV gesloten overeenkomsten. Indien Lauxtermann Hedeman Molkenboer Advocaten BV als eisende partij optreedt, is zij evenwel bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.