Home 5 Klachtenregeling

Klachtenregeling

Ontevreden over onze dienstverlening?
Onze medewerkers zullen er alles aan doen om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder vindt u uitleg wat u in dat geval kunt doen.

Onze interne klachtenregeling
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Maar u kunt zich daarvoor ook wenden tot mr. M.R. Lauxtermann. Wij zullen dan in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het ontstane probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen. 

Leidt ons overleg in uw ogen toch niet tot een bevredigend resultaat, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer wij niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht hebben gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur 
Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB) in Den Haag.

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie zal in het geval van zakelijke cliënten uitspraak doen in de vorm van een arbitraal vonnis of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. 

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten over de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. In dat geval is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere. Ook kan ons kantoor zelf onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Kosten Bindend Advies en Arbitrage
Aan bindend advies of arbitrage zijn kosten verbonden. Voor het klachtengeld of de arbitragekosten verwijzen wij naar het overzicht Tarieven per 1 januari 2014 en Kostenveroordeling.

Gegevens kantoorklachtenfunctionaris:
De heer mr. M.R. Lauxtermann

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
Tel. 070 – 310 53 10
Postbus 90600
2509 LP Den Haag


Documenten